Byggbranschen i Sverige

I Sverige står byggbranschen idag står för 21% av växthusutsläppen. 30% av energianvändning i bostäder/servicebyggnader och ca 40% av Sveriges avfall kommer från bygg och anläggningssektorn (jämfört med flyget, står 6% av utsläpp i Sverige).
Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att minska med 40–50% till 2030 med befintlig teknik. För att nå netto noll eller lägre så behövs teknikskiften och kommersialiserande av innovationer.  Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär att utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten.  

Hur och vad vi efterfrågar, planerar och sen bygger påverkar de sociala förutsättningarna för de som kommer att vistas, bo, leva och bruka platser, lokaler samt bostäder. Studier visar att tillgång till rekreation, parker, natur och kvalitativa publika rum påverkar barns kognitiva utveckling. På senare tid har ytterligare studier visat att barn som har grönområden lättillgängligt i sin vardag, har högre IQ oberoende av genetiska eller samhällsklassiga förutsättningar. Studien visar att när man ökade parkers utbredning med 3% i barns närområden ökade deras IQ:n i snitt med 2,6 poäng.

Sverige har sen januari 2020 antagit Barnkonventionen som lag vilket betyder att vi är skyldiga att bygga tillgängliga och socialt trygga områden, stadsdelar, lokaler och bostäder.

Vår byggda miljö (fastigheter, byggnader, offentliga platser, infrastruktur etc.) påverkar samtliga tre fokusområden; en miljömässig produkt och social struktur som skapar jämlika förutsättningar bidrar till de framtida målen om en sund utveckling till ett hållbart Sverige 2045.

Ett socialt samt miljömässigt ansvarstagande förstärker ett företags varumärke och attraherar både medarbetare, kunder och investerare. Utan en hållbar tillväxt, saknas incitament att göra varken det ena eller andra. Utan en hållbar tillväxt saknas motiv och relevans för existens i framtiden.

Vår byggda och kultiverade miljö står för en stor del av koldioxidutsläppen och har en stor påverkan på människors liv. Två tunga anledningar se över sitt erbjudande och anpassa sina processer till att ta ansvar och bidra med bättre byggnader, bättre miljöer och en positiv utveckling. Detta gör vi tillsammans, inte på bekostnad av affären utan genom att ändra och förbättra strukturer och handlingsplaner.