Tjänster

HÅLLBARHETSSTRATEGI

För att nå mål behövs en strategi. En strategis huvudsakliga syfte är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet skall och bör bedrivas inom er organisations ramar och förutsättningar. Detta kan SURE Studio hjälpa er med.

Vårt arbete ska bidra till en hållbar utveckling som blir en integrerad och naturlig del i hela er verksamhet och som bygger på delaktighet och engagemang. Vi hjälper er att ta fram en hållbarhetsstrategi som också syftar till att tydliggöra vilket ansvar ni tar gentemot omvärlden och diverse intressenter, både för att attrahera investerare, medarbetare samt kunder och hyresgäster.

Följaktligen skall hållbarhetsstrategin bidra till:
⦁ Organisatoriska förbättringar för företaget
⦁ Nya affärsmöjligheter, innovation och konkurrensfördelar
⦁ Ökad lönsamhet och stärkt varumärke
⦁ Minimering av risker och kostnader
⦁ Anpassning till ny lagstiftning och upphandlingskrav samt nå de nationella målen
⦁ Bli en attraktiv arbetsgivare
⦁ Attrahera investerare

FÖRVÄRV

I linje med ert företags affärsidé, långsiktiga tillväxtmål och hållbarhetsstrategi hjälper vi er med att formulera koncept och vision som står sig konkurrenskraftig i upphandlingar såsom markanvisningar, direktanvisningar och tävlingar. En vision som bygger på nytänkande idéer, ansvarstagande och genomförbarhet. Genom ett brett nätverk och bred kunskap om olika aktörer och beslutsfattare hittar vi rätt fokus vid rätt utmaning och upphandling.

Följaktligen skall vårt arbete bidra till:
⦁ Bidra till företagets hållbara tillväxt
⦁ Bredda företagets portfölj
⦁ Skapa nya och upprätthålla god relation med kommuner

PROJEKTLEDNING

Vid förvärv av mark leder vi era planprocesser. Effektivt och hållbart. Vårt arbete bygger på att genomföra den vision och strategi som utlovats utifrån de tre E:na – economy, ecology, equity. En projektledning som medför en effektiv process, både för projektets ekonomi, teamet och de mänskliga resurserna samt skapa en produkt som tar ett ekologiskt ansvar.

Följaktligen skall vårt arbete bidra till:
⦁ En kvalitativ produkt
⦁ Addera värde till företagets portfölj
⦁ Förstärka bolagets varumärke

HÅLLBARHETSANSVARIG I GENOMFÖRANDEFAS AV PROJEKT

Utifrån strategi och mål, verkställer och implementerar vi nödvändiga åtgärder och aktiviteter i respektive projekt. Vid genomförande av byggnation agera vi utifrån och er vision samt det som utlovats mot tredje part, och utifrån de tre E:na – economy, ecology, equity. Som hållbarhetsansvarig i projekt är det en självklarhet för oss att bevaka och väga olika alternativ genom en effektiv process, både för projektets ekonomi och teamet med mål och sikte att samordna parter för att uppnå de ställda hållbarhetskraven i projektet.

Följaktligen skall vårt arbete bidra till:
⦁ En kvalitativ produkt
⦁ Leverera mål om hållbarhet
⦁ Bidra till företagets långsiktiga mål

UTVÄRDERING
Vi hjälper gärna till med en ”second opinion” i urvalsprocesser vid anbudsarbete, tävlingar, ansökningar och parallella uppdrag utifrån ett hållbarhets- samt genomförbarhetsperspektiv.

Följaktligen skall vårt perspektiv ge en reflektion av:
⦁ Kreativa lösningar och dess relevans
⦁ Genomförbarheten av idéer
⦁ Bidrag till varumärket
⦁ Relevans utifrån företagets affärsidé samt hållbarhetsmål

FÖRELÄSNING / MODERATOR
Utifrån fakta, en bred omvärldsbevakning och erfarenhet bidrar vi med både inspirationsföreläsning och kick-off utbildning inom hållbarhet. I en transparent organisation där samtliga medarbetare känner sig delaktiga och samlas kring det gemensamma målet, skapas en större motivation om att bidra till teamet och verkställandet av diverse aktiviteter. Behöver ni en engagerad moderator eller samtalsledare är vi rätt part att samarbeta med.

Följaktligen kan vi bidra med:
⦁ En kreativ omvärldsspaning
⦁ Utbilda och inspirera ert team
⦁ Samla laget och motivera att bidra till det långsiktiga målet
⦁ Utveckla diskussionen och samarbeten


HÅLLBARHETSREDOVISNING
Vi vill att strategiarbetet leder till förbättring och bättre siffror i rapporteringen. Men ibland börjar resan i hållbarhetsredovisningen där siffror och mätbara parametrar synliggör bristande delar i strategin. Vi hjälper er med hållbarhetsredovisningen, utifrån svenska lagkrav, GRI:s riktlinjer och GHG Protocols. Vi ser till att den är kommunikativ och speglar er organisation, både vad gäller mål och potentiella förbättringar.

Ett bra arbete med hållbarhetsrapportering är ett sätt att identifiera kritiska områden, ta reda på var ni står och skapa en plan för hur ni ska bli bättre. Utifrån hållbarhetsredovisningen bredda strategin så att verksamhetsutvecklingen bidrar smidigt och mer effektivt till de långsiktiga målen.

Följaktligen vill vi bidra med:
⦁ Fullfölja krav om rapportering
⦁ Tydliggöra internt vart ni står
⦁ Kommunikation mot omvärlden / investerare