OM SURE STUDIO

WHY
Linda Schuur främsta engagemang ligger i utveckling och förbättring. Hållbara processer och produkter genererar bättre affärer och samhällsutveckling. Vi kan alla bidra till en bättre samhällsutveckling. Jag vill bidra till en bättre utveckling och framtid!

HOW
Jag hjälper er i ert utvecklingsarbetet. Från en enskild fastighet till större stadsutvecklingsprojekt. Jag jobbar utifrån ett företags behov och affärsplan, genom samverkan och aktiv dialog med mina kunder men självständigt och effektivt. SURE Studio strävar efter effektivitet i både process och produkt, genom att implementera nya perspektiv, tekniker och arbetssätt. Ett realistisk ekonomiskt perspektiv är självklart. Jag utgår från målen, formulerar en strategi som tydligt ger och utvecklar rätt processer för att skapa ekologisk och social hållbarhet och värde som därmed genererar den bästa affären, för alla.
Det är vad jag brinner för, jobbar med och levererar på. Jag tror på att hushålla med både ekonomiska medel, mänskliga resurser och naturtillgångar.
Dessutom tycker jag om att ha roligt i teamet och med er för att nå målet om en hållbar affär, planet och samhällsutveckling.

WHAT
En förbättrad process som ger en hållbar produkt och genererar en långsiktigt hållbar tillväxt.

Tjänster

HÅLLBARHETSSTRATEGI
För att nå mål behövs en strategi. En strategis huvudsakliga syfte är att sätta riktlinjer för hur hållbarhetsarbetet skall och bör bedrivas inom er organisations ramar och förutsättningar. Detta kan SURE Studio hjälpa er med.

Vårt arbete ska bidra till en hållbar utveckling som blir en integrerad och naturlig del i hela er verksamhet och som bygger på delaktighet och engagemang. Vi hjälper er att ta fram en hållbarhetsstrategi som också syftar till att tydliggöra vilket ansvar ni tar gentemot omvärlden och diverse intressenter, både för att attrahera investerare, medarbetare samt kunder och hyresgäster.

Följaktligen skall hållbarhetsstrategin bidra till:
⦁ Organisatoriska förbättringar för företaget
⦁ Nya affärsmöjligheter, innovation och konkurrensfördelar
⦁ Ökad lönsamhet och stärkt varumärke
⦁ Minimering av risker och kostnader
⦁ Anpassning till ny lagstiftning och upphandlingskrav samt nå de nationella målen
⦁ Bli en attraktiv arbetsgivare
⦁ Attrahera investerare

FÖRVÄRV
I linje med ert företags affärsidé, långsiktiga tillväxtmål och hållbarhetsstrategi hjälper vi er med att formulera koncept och vision som står sig konkurrenskraftig i upphandlingar såsom markanvisningar, direktanvisningar och tävlingar. En vision som bygger på nytänkande idéer, ansvarstagande och genomförbarhet. Genom ett brett nätverk och bred kunskap om olika aktörer och beslutsfattare hittar vi rätt fokus vid rätt utmaning och upphandling.

Följaktligen skall vårt arbete bidra till:
⦁ Bidra till företagets hållbara tillväxt
⦁ Bredda företagets portfölj
⦁ Skapa nya och upprätthålla god relation med kommuner

GESTALTNING /ARKITEKTUR
Vår byggda miljö behöver bygga på långsiktighet, gedigna material och adaptivitet för att stå sig i en föränderlig tid. Inte minst när det gäller vatten, vind och värme. Beroende på hur våra städer och byggnader gestaltas, kommer de att bli mer eller mindre motståndskraftiga i framtiden. Tidlös design håller över tid.

Följaktligen kan vi bidra med:
⦁ En stad för alla
⦁ Platser, byggnader och lokaler som vi vill besöka, vistas i och titta på
⦁ En motståndskraftig struktur
⦁ Flexibla miljöer för framtida förändringar

PROJEKTLEDNING
Vid förvärv av mark leder vi era planprocesser. Effektivt och hållbart. Vårt arbete bygger på att genomföra den vision och strategi som utlovats utifrån de tre E:na – economy, ecology, equity. En projektledning som medför en effektiv process, både för projektets ekonomi, teamet och de mänskliga resurserna samt skapa en produkt som tar ett ekologiskt ansvar.

Följaktligen skall vårt arbete bidra till:
⦁ En kvalitativ produkt
⦁ Addera värde till företagets portfölj
⦁ Förstärka bolagets varumärke

HÅLLBARHETSANSVARIG I GENOMFÖRANDEFAS AV PROJEKT
Utifrån strategi och mål, verkställer och implementerar vi nödvändiga åtgärder och aktiviteter i respektive projekt. Vid genomförande av byggnation agera vi utifrån och er vision samt det som utlovats mot tredje part, och utifrån de tre E:na – economy, ecology, equity. Som hållbarhetsansvarig i projekt är det en självklarhet för oss att bevaka och väga olika alternativ genom en effektiv process, både för projektets ekonomi och teamet med mål och sikte att samordna parter för att uppnå de ställda hållbarhetskraven i projektet.

Följaktligen skall vårt arbete bidra till:
⦁ En kvalitativ produkt
⦁ Leverera mål om hållbarhet
⦁ Bidra till företagets långsiktiga mål

UTVECKLING & SAMARBETE
Facilitera multidisciplinära samarbeten för en bättre utveckling och kunskapsöverföring. Stad och samhällen är komplexa, endas genom breda samarbeten och samverkan kan vi designa och utveckla vår gestaltade miljö till att bli en robust, tillgänglig och jämställd stad.

Följaktligen skall vårt perspektiv bidra till:
⦁ Kreativa lösningar
⦁ Genomförbarhet av visioner
⦁ Branschöverskridande samarbeten

HÅLLBARHETSREDOVISNING
Vi vill att strategiarbetet leder till förbättring och bättre siffror i rapporteringen. Men ibland börjar resan i hållbarhetsredovisningen där siffror och mätbara parametrar synliggör bristande delar i strategin. Vi hjälper er med hållbarhetsredovisningen, utifrån svenska lagkrav, olika riktlinjer såsom GRI, TCFD och GHG Protocols. Vi ser till att den är kommunikativ och speglar er organisation, både vad gäller mål och potentiella förbättringar. Ett bra arbete med hållbarhetsrapportering är ett sätt att identifiera kritiska områden, ta reda på var ni står och skapa en plan för hur ni ska bli bättre. Utifrån hållbarhetsredovisningen bredda strategin så att verksamhetsutvecklingen bidrar smidigt och mer effektivt till de långsiktiga målen.

Följaktligen vill vi bidra med:
⦁ Fullfölja krav om rapportering
⦁ Tydliggöra internt vart ni står
⦁ Kommunikation mot omvärlden / investerare

FÖRELÄSNING / MODERATOR
Utifrån fakta, en bred omvärldsbevakning och erfarenhet bidrar vi med både inspirationsföreläsning och kick-off utbildning inom hållbarhet. I en transparent organisation där samtliga medarbetare känner sig delaktiga och samlas kring det gemensamma målet, skapas en större motivation om att bidra till teamet och verkställandet av diverse aktiviteter. Behöver ni en engagerad moderator eller samtalsledare är vi rätt part att samarbeta med.

Bakgrund

Den vedertagna definitionen av hållbarhet;
Ecology (ekologisk) – bygga och utveckla samhällen inom planetens gränser och därmed inte äventyra framtida generationers möjligheter att tillgodose sina behov.
Equity (social) – utveckla ett samhälle som värdesätter människors lika värde och sätter människans behov och välbefinnande i centrum.
Economy (ekonomisk) – säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten för verksamheten utan att det medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten.

Utifrån de tre E:ena har Linda Schuur jobbat för att förbättra och utveckla bygg- och fastighetsbranschen.

Efter nästan 20 år inom bygg- och fastighetsbranschen både i Sverige och USA har Linda både erfarenhet av kreativt och operativt arbete för mer ekologiskt och socialt hållbara byggnader och stadsbyggnadsprojekt. Från idé och konceptfas till byggnation. Utöver operativt arbete i en mängd olika projekt har jag även jobbat drygt fem år med strategiarbete med fokus på hållbarhet och internationell etablering utifrån företags affärsplan, ramar och mål.

Genom att både ha jobbat som arkitekt, affärsutvecklare och hållbarhetsansvarig i olika företag har Linda Schuur erfarenhet av att företräda olika intressenters perspektiv och utgångspunkter (ex. konsult-, beställare- samt byggentreprenörföretag) och har förståelse för komplexiteten kring en byggnad och stadsbyggnad. Hur man överväger och prioriterar utifrån en vision, ekonomisk ram och hållbarhetsplan. Jag kan affären. Jag vill utveckla affären till att bli mer hållbar för att möta framtidens behov genom att vara aktiva, innovativa och operativa i vår samtid.

Byggbranschen i Sverige

I Sverige står byggbranschen idag står för 21% av växthusutsläppen. 30% av energianvändning i bostäder/servicebyggnader och ca 40% av Sveriges avfall kommer från bygg och anläggningssektorn (jämfört med flyget, står 6% av utsläpp i Sverige).
Bygg- och anläggningssektorns klimatpåverkan har potential att minska med 40–50% till 2030 med befintlig teknik. För att nå netto noll eller lägre så behövs teknikskiften och kommersialiserande av innovationer.  Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå negativa utsläpp. Det innebär att utsläpp som sker ska kunna tas upp av det ekologiska kretsloppet eller med tekniska lösningar och därmed inte bidra till växthuseffekten.  

Hur och vad vi efterfrågar, planerar och sen bygger påverkar de sociala förutsättningarna för de som kommer att vistas, bo, leva och bruka platser, lokaler samt bostäder. Studier visar att tillgång till rekreation, parker, natur och kvalitativa publika rum påverkar barns kognitiva utveckling. På senare tid har ytterligare studier visat att barn som har grönområden lättillgängligt i sin vardag, har högre IQ oberoende av genetiska eller samhällsklassiga förutsättningar. Studien visar att när man ökade parkers utbredning med 3% i barns närområden ökade deras IQ:n i snitt med 2,6 poäng.

Sverige har sen januari 2020 antagit Barnkonventionen som lag vilket betyder att vi är skyldiga att bygga tillgängliga och socialt trygga områden, stadsdelar, lokaler och bostäder.

Vår byggda miljö (fastigheter, byggnader, offentliga platser, infrastruktur etc.) påverkar samtliga tre fokusområden; en miljömässig produkt och social struktur som skapar jämlika förutsättningar bidrar till de framtida målen om en sund utveckling till ett hållbart Sverige 2045.

Ett socialt samt miljömässigt ansvarstagande förstärker ett företags varumärke och attraherar både medarbetare, kunder och investerare. Utan en hållbar tillväxt, saknas incitament att göra varken det ena eller andra. Utan en hållbar tillväxt saknas motiv och relevans för existens i framtiden.

Vår byggda och kultiverade miljö står för en stor del av koldioxidutsläppen och har en stor påverkan på människors liv. Två tunga anledningar se över sitt erbjudande och anpassa sina processer till att ta ansvar och bidra med bättre byggnader, bättre miljöer och en positiv utveckling. Detta gör vi tillsammans, inte på bekostnad av affären utan genom att ändra och förbättra strukturer och handlingsplaner. 

Artiklar och media

2022-07-06
Under Almedalsveckan 2022 medverkade Linda Schuur tillsammans med Haninge kommuns förvaltningschef och hållbarhetsspecialist får Upphandlingsmyndigheten i ett samtal om hur vi kan eskalera implementering av hållbara lösningar genom att ställa rätt och bättre (hållbarhets)krav vid offentliga upphandlingar och på så sätt bidra till Sveriges klimatmål.

2022-07-05
I dag finns inget krav på att hänsyn ska tas till klimatutsläpp och andra hållbarhetsfrågor i den offentliga upphandlingen, vilket i praktiken leder till ett kortsiktigt ekonomiskt fokus. Att skattemedel inte spenderas med hållbarhet och klimat i åtanke framstår år 2022 som otidsenligt, och inte i linje med Sveriges omställningsplaner eller klimatmål. Det skriver Sara Jägermo, fastighets- och hållbarhetschef på Vacse, samt Linda Schuur, hållbarhetschef på Intea.

https://www.aktuellhallbarhet.se/strategi/inkop-och-upphandling/forandring-av-lou-ar-ett-maste-om-offentlig-sektor-ska-fa-hallbara-och-framtidssakrade-byggnader/

2021-02-24
Betongförespråkare med orättvis kritik gällande träindustrin och träfrälsta som anklagar betonganvändarna att vara orsaken till det ohållbara byggandet. Dags att sluta smutskasta och fokusera på helheten tycker Linda Schuur.

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/hallbarhet/hallbarhet-maste-baseras-pa-mindre-fralsningstank-och-mer-hybridtank/

2021-01-26
Det finns mycket att göra och pengar att tjäna när det kommer till avfallshantering inom bygg- och fastighetsbranschen, skriver Linda Schuur.

https://www.fastighetsnytt.se/opinihttps://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/med-ratt-insatser-minskar-vi-bade-avfallet-och-byggkostnaderna/

2020-08-28
Är vi framme vid det sista e:et i sustainable development?
Arbetet för social hållbarhet är viktigare än någonsin, skriver Linda Schuur.

https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/ar-vi-framme-vid-det-sista-e-et-i-sustainable-development/

2019-03-14
Tillslut hände det, Sverige fick sin första riksarkitekt 2019. Ett tufft jobb, en fantastisk möjlighet, en utmaning – men framförallt en potential att lyfta diskussionen genom kunskapsöverföring, korsbefrukta branschen och i och med det tillsammans leverera bättre byggda miljöer.

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/arkitektur/heja-sveriges-riksarkitekt/

2019-10-03
“Svenska arkitekter måste ta fajten

https://www.fastighetsnytt.se/podcast/fastighetsnytt-podcast/svenska-arkitekter-maste-ta-fajten/

2018-06-05
Gör det lättare att välja rätt än vad det är att välja fel.
Vi kan hylla och klappa varandra på axeln för att vi cyklar då och då, kör en elbil eller sop-sorterar, och tro mig detta är bra – alla får tummen upp även från mig. Men för att realistiskt nå målen, på riktigt, måste mer göras i större skalor och det behövs politiska beslut som visar vägen långsiktigt
.

https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/gor-det-lattare-att-valja-ratt-an-vad-det-ar-att-valja-fel/

2017-10-23
Avsaknaden av innovationer inom fastighetsbranschen.
Världen ser idag annorlunda ut än vad den tidigare gjort. Svar och lösningar krävs av oss alla när förändringar sker allt snabbare. Vårt klimat har nått en känslig gräns, fler människor än någonsin är på flykt, skillnader mellan rika och fattiga är större än någonsin – samtidigt som vi i västvärlden aldrig haft det bättre än nu.

https://www.fastighetsnytt.se/opinion/kronika/avsaknaden-av-innovationer-inom-fastighetsbranschen/

2017-01-09
Ett Stockholm med plats för framtiden.
Stortorget har varit en central plats i Stockholm sedan 1200-talet. De beslut som tas idag och de värderingar de utgår ifrån avgör hur staden ser ut långt in i framtiden. Arkitekten Linda Schuur tycker att det är viktigt att vi funderar på hur vi vill att Stockholm ska se ut om flera decennier och att vi bygger på ett sätt som inte stänger in framtiden i dagens uppfattningar.

https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/stadsutveckling/ett-stockholm-med-plats-for-framtiden/

2016-01-16
Stockholm skapar nya normer för urban tillväxt

https://www.fastighetsnytt.se/fastighetsmarknad/historiskt/stockholm-skapar-nya-normer-for-urban-tillvaxt/